APIE ASOCIACIJÄ„

Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija (KPVK) įkurta 2006 m. spalio mėn. 17 d.
Asociacija vienija Lietuvoje registruotus privataus kapitalo juridinius asmenis, teikiančius konsultacijas žemės bei maisto ūkio verslo ir kaimo plėtros klausimais.

Asociacijos nariai yra įmonÄ—s, kurios turi gero darbo konsultacinÄ™ patirtį, kuriose dirba šios srities profesionalai, gebantys atstovauti asociacijos narių ir ypač jų klientų interesus.

KPVK asociacija siekia prisidÄ—ti prie kaimo ir verslo rinkų plÄ—tros bei skatinti šiose srityje dirbančių specialistų profesionalumÄ…, nuolatinį profesinį ir asmeninį tobulÄ—jimÄ…, etiškÄ… ir kokybiškÄ… profesinÄ™ veiklÄ….

TIKSLAI / UŽDAVINIAI

Asociacija yra aktyvi Lietuvos kaimo ir žemÄ—s Å«kio vystymosi gyvenimo dalyvÄ—, prisideda prie tikslingo ir sÄ—kmingo ES Bendrosios žemÄ—s Å«kio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje, reikšdama savo požiÅ«rį diskusijose, teikdama pasiÅ«lymus valstybinÄ—ms institucijoms įvairiais klausimais.

Pagrindinis veiklos tikslas - koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti.

Tikslai:

1. Vienyti ir koordinuoti akredituotų konsultavimo įstaigų ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, turinčių kaimo plėtros ir verslo konsultavimo patirtį, veiklą;

2. Prisidėti prie Lietuvos Respublikos kaimo ir žemės ūkio vystymo bei ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje;

3. Skatinti ES ir nacionalinio biudžeto paramos lÄ—šÅ³ racionalų panaudojimÄ… kaimo plÄ—tros strateginiams tikslams įgyvendinti, didinant žemÄ—s Å«kio ir maisto pramonÄ—s konkurencingumÄ…, užtikrinant aplinkosaugÄ…, kaimo gyventojų užimtumÄ…, pajamas ir socialinÄ™ gerovÄ™;

4. Atstovauti kaimo plėtros ir verslo konsultantų interesus visose valstybinėse ir visuomeninėse institucijose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

5. Ginti Asociacijos narių kūrybines ir darbo teises;

6. PlÄ—sti tarptautinius ryšius.

 

 ABOUT THE ASSOCIATION

The Association of Village Development and Business Consultations (AVDBC) was established on the 17th of October, 2006.

The association unites legal and natural entities of private capital that are registered in Lithuanian territory, and which provide consultations on questions of agricultural and food-industry business and development.

The members of association are organizations, which have a long experience on consultations, and hire the professionals of this field, who are able to represent the interests of association and especially its clients.

AVDBC tries to make an impact on the development of village and business market, as well as to motivate the professionalism, constant perfection, ethic and activity of high quality of specialists that are working in this field.


AIMS / OBJECTIVES


The association is active in the field of Lithuanian village and agriculture development, often contributes to the fulfilment of effective and purposeful EU General Agricultural Politics in Lithuanian territory. The association represents its own attitude in different discussions, provides its advices on various questions for different government institutions.

The main aim of activity - to coordinate the activity of association members, to represent and defend their interests.


AIMS:

1.    To unite and coordinate the activity of accredited consultant companies, which have the experience in village and business development consultations.
2.    To contribute to the development of Lithuanian agriculture sector, and fulfilment of effective and purposeful EU General Agricultural Politics in Lithuanian territory.
3.    To stimulate an effective usage of EU and national budget expenses for the strategic purposes of agricultural sector, while increasing the competitiveness of agricultural and food-industry markets, as well as securing the environmental requirements, the employment of villagers, their income and social welfare.
4.    To represent the interests of association members in all institutional and public institutions in Lithuania and foreign countries.
5.    To defend creative and labour rights of the association.
6.    To expand the international relations.

 

                            KAIMO PLÄ–TROS IR VERSLO KONSULTANTŲ ASOCIACIJA

                                                              ETIKOS KODEKSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.   Kaimo plÄ—tros ir verslo konsultantų asociacija (toliau KPVKA) Etikos kodeksas įtvirtina pagrindines asociacijos narių etiško elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisÄ—s aktai, darbo sutartys bei vidaus tvarkos dokumentai.
2.   Etikos kodekso tikslai:
2.1.   apibrėžti ir įtvirtinti pagrindines KPVKA narių veiklos etikos normas ir principus;
2.2.   sutelkti KPVKA narius pripažinti, palaikyti ir puoselÄ—ti svarbiausias asociacijos vertybes: novatoriškumÄ…, atvirumÄ…, kokybÄ™, profesionalumÄ… ir nuolatinį mokymÄ…si; pripažinti, palaikyti ir puoselÄ—ti svarbiausias konsultacinÄ—s veiklos vertybes: teisingumÄ…, sąžiningumÄ…, pagarbÄ… žmogui, tolerancijÄ…, profesinÄ™, mokslinÄ™ bei pilietinÄ™ atsakomybÄ™;
2.3.   įtvirtinti pagrindinius konsultacinÄ—s veiklos vertybinius principus: tiesos siekimÄ… ir akademinÄ™ laisvÄ™ bei atsakingÄ… naudojimÄ…si ja;
2.4.   kurti KPVKA demokratiškÄ…, pasitikÄ—jimÄ… bei kÅ«rybingumÄ… skatinančiÄ… atmosferÄ…;
 
II. VEIKLOS ETIKOS NORMOS IR PRINCIPAI
 
3.   KPVKA nariai įsipareigoja paisyti bendrųjų asociacijos interesų ir aktyviai prisidÄ—ti prie jos keliamų veiklos tikslų įgyvendinimo.
4.   KPVKA nariai įsipareigoja:
4.1.   laikytis etikos kodekso ir tinkamai atstovauti asociacijÄ…;
4.2.   aktyviai palaikyti sąžiningumo standartus konsultavimo, mokymo, mokymosi ir mokslo veikloje;
4.3.   netoleruoti KPVKA priklausančios intelektinÄ—s nuosavybÄ—s pažeidimo atvejų;
4.4.   prisiimti dalį atsakomybÄ—s už sklandų asociacijos darbÄ… ir teigiamo įvaizdžio formavimÄ… bei palaikymÄ…;
4.5.   laikytis lojalumo asociacijai principų;
4.6.   siekti, kad inicijuojamų ir vykdomų projektų, siejamų su KPVKA vardu, rezultatai tarnautų bendriems asociacijos interesams;
4.7.   netoleruoti atvejų, kurie gali bÅ«ti susijÄ™ su korupcija, sukčiavimu ar mÄ—ginimu daryti neteisÄ—tÄ… poveikį KPVKA nariui;
4.8.   nenaudoti KPVKA vardo išreiškiant savo asmeninÄ™ politinÄ™, religinÄ™ ar kitokiÄ… pozicijÄ… siekiant asmeninÄ—s naudos ar asmeninio  pripažinimo;
4.9.   konstruktyviÄ… kritikÄ…, susijusiÄ… su KPVKA veikla, išsakyti asociacijos susirinkimuose ar asociacijos vadovui;
4.10. vengti privačių ir KPVKA interesų konfliktų;
4.11. Kurti ir tausoti KPVKA techninÄ™ bazÄ™, infrastruktÅ«rÄ…, intelektinÄ™ nuosavybÄ™ ir materialinius išteklius naudoti tausojančiai, atsakingai KPVKA prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. 
5.   KPVKA narių tarpasmeniniai santykiai grindžiami pagarbos, geranoriškumo, nešališkumo, nediskriminavimo ir solidarumo principais, orientuojami į konsultavimo, mokymų, studijų bei mokslinių tyrimų kokybÄ—s ir kÅ«rybinÄ—s atmosferos užtikrinimÄ….
6.   KPVKA nariai turi užtikrinti asociacijos konfidencialios informacijos apsaugÄ…. Konfidenciali informacija - tai viešai neskelbtina turtinÄ—, finansinÄ—, su vykdoma veikla susijusi informacija.
7.   Bet koks tiesioginis ar netiesioginis siÅ«lymas priimti ar duoti dovanÄ…, kai už tai reikalaujama ar tikimasi paslaugos ar įsipareigojimo, bei esant privačiam ir KPVKA interesų konfliktui, yra laikomas kyšiu ir yra nepriimtinas.
8.   KPVKA veikla turi bÅ«ti grindžiama sąžiningo tyrimo ir tiesos siekimo idealais.
9. KPVKA narių santykiai grindžiami bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas nedarbinio pobÅ«džio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktÄ…, todÄ—l dviprasmiški santykiai vengtini.
 
III. KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
 
10. BÅ«tina KPVKA narių Etikos kodekso priÄ—mimo sÄ…lyga laikytinas viešas jo projekto svarstymas - kodekso veiksmingumui lemtinga, kad jis bÅ«tų priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas. Priimtas KPVKA narių Etikos kodeksas skelbiamas viešai, o esant galimybei - įteikiamas asmeniškai kiekvienam asociacijos nariui. 
11.  KPVKA narių Etikos kodekso vykdymo priežiÅ«rÄ… atlieka patys asociacijos nariai.
12. KPVKA narių Etikos kodekso pažeidimų atvejus nagrinėja asociacijos susirinkimas.
13. Sankcijos už KPVKA nario etikos pažeidimus atsižvelgiant į pažeidimo sunkumÄ… - moralinio poveikio priemonÄ—s (pvz., pastaba, įspÄ—jimas, susirinkimo sprendimo paviešinimas ir pan.
14. Etikos kodeksas negali numatyti visų etikos normų pažeidimo atvejų, todÄ—l asociacijos narių susirinkimas sprÄ™sdamas konkrečius pareiškimus dÄ—l etiškai nederamo elgesio, KPVKA narių Etikos kodekso nenumatytais atvejais turi  sprÄ™sti, ar konkretus poelgis nesuderinamas su Etikos kodekso subjektų pripažintomis pamatinÄ—mis etikos ir Asociacijos vertybÄ—mis, ar gali bÅ«ti toleruojamas.
15. Apie KPVKA Etikos kodekso pažeidimÄ… asociacijos nariai turÄ—tų raštu pranešti asociacijos prezidentui arba pateikti asociacijos narių susirinkimui. Anoniminiai pranešimai nÄ—ra nagrinÄ—jami. Pranešimai yra laikomi konfidencialia informacija ir Asociacijos vadovas privalo užtikrinti, kad jokia informacija apie pranešimÄ… pateikusį asmenį nebus paviešinta.
16. Informacijos apie pranešimÄ… pateikusį asmenį viešinimas ar tokio asmens persekiojimas laikomi darbo tvarkos taisyklių pažeidimu.
17. KPVKA narių etikos kodeksas neturÄ—tų stabdyti etinių diskusijų. Priešingai, jis, priimtas kaip bendruomenÄ—s sutarimas dÄ—l tam tikrų vertybinių elgesio nuostatų, turÄ—tų palaikyti etinį susirÅ«pinimÄ… ir skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jų sprendimo bÅ«dus.
 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
19. KPVKA darbuotojai privalo laikytis darbo tvarkos taisyklių.
20. Etikos kodekso nuostatos gali būti peržiūrimos ir keičiamos KPVKA narių susirinkimo siūlymu.
21. KPVKA Etikos kodeksÄ… tvirtina asociacijos vadovas.
22. Etikos kodeksas įsigalioja 2011 birželio 17 d.