ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

1. Mokymo programa "Žemės ūkio rinkodara ir pardavimų vadyba" (kodas 396131414) - trukmė 16 ak.val., 51 kursas (organizatorius - Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija)

 2011m. rugsėjo 2 d. Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija kartu su 4 partneriais ( VšĮ A.Stulginskio universitetu, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais ir VšĮ "Agroanalitinis centras") tapo programos "Leader" ir žemdirbių mokymo centro įgyvendinamo žemdirbių mokymo projekto "Ekonominės veiklos kompetencijų ugdymas" vykdytoja.

Projekto trukmė: 2011 m. lapkritis - 2013 m. birželis.

Projekto mokymo grafikai: www.asu.lt ir www.zmmc.lt

Dalyvavimas mokymuose nemokamas. Kiekvienam mokymo kursą išklausiusiam dalyviui įteikiamas Lietuvos Respublikos Žemėsūkio ministerijos patvirtintas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.

 

2. "Mentorystė kaip inovatyvus verslumo skatinimo Lietuvos kaime instrumentas" 

Įgyvendinant projektą bus atliktas taikomasis tyrimas ir parengtos rekomendacijos, kuriose atskleista mentorystės sąvoka, mentorystės teikimo svarba ir nauda, jos modeliai, pagrindiniai žingsniai, kurių turėtų būti laikomasi kuriant (pilotines) mentorystės programas.

Projekto trukmė: 2012 m. rugėsjis - 2013 m. rugsėjis.

 

 

Tyrimas "Žemdirbių gamintojų grupių kūrimosi ir veiklos patirtis, didinant verslumą ir konkurencingumą"

Tyrimo tikslas - išanalizuoti ir apibendrinti Lietuvos ir kaimyninių šalių patirtį kuriant ir organizuojant žemdirbių gamintojų grupes bei įvertinti gerosios patirties perėmimo galimybes Lietuvos žemdirbių tarpe.

 Projekto trukmė: 2011m. rugsėjis - 2012m. rugpjūtis.

Mokslinė studija Tyrimas.htm

  Žemės ūkio ir kaimo dirbantiesiems:   lkt.jpg

 1. Tyrimas "Kaimo žmonių Lietuvoje patirties bei pokyčių, didinant pajamas iš alternatyvių žemės ūkiui šaltinių, nustatymas, sisteminimas, analizė ir pasiūlymų pateikimas"  pdf.jpg

Tyrimo tikslas - nustatyti, rinkti, kaupti, analizuoti ir sisteminti kaimo žmonių Lietuvoje patirtį bei pokyčius, didinant pajamas iš alternatyvių žemės ūkiui šaltinių.

2. ,,Ūkinės veiklos ekonominių kompetencijų ugdymas"  

Projekto tikslas - stiprinti žemės ūkio ir kaimo darbuotojų gebėjimus ir įgūdžius siekiant ekonomiškai efektyviai organizuoti ūkinę veiklą ir konkuruoti rinkos sąlygomis.

3. ,,Atsinaujinantys energijos ištekliai ir technologijos žemės ūkyje"

Projekto tikslas - suteikti žemdirbiams ir kaimo gyventojams žinių apie naujausius alternatyvios energijos ir gamybos būdus, technologijas, ekonomiką bei rėmimą.

 

Asociacijos nariams:            

1. ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos įmonėse"

Projektas skirtas ugdyti Kaimo plėtros ir verslo konsultantų Asociacijos narių/įmonių žmogiškųjų išteklių kompetenciją ir didinti dirbančiųjų sugebėjimus prisitaikyti prie rinkos pokyčių kiek tai yra susiję su įmonių reikmių tenkinimu, taip gerinant įmonių veiklos kokybę. Numatyta spręsti personalo kompetencijos problemas, veiklos kokybės ir efektyvumo gerinimui.